×

Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 342 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3562 of /home/magicrou/domains/magicroutes.net/public_html/includes/bootstrap.inc).
ข่าวสาร

“มีเทศน์ มีทอล์ค” ตอน “รู้ ตื่น เบิกบาน”

“มีเทศน์ มีทอล์ค” ตอน “รู้ ตื่น เบิกบาน”

๒ มิ.ย. เชิญร่วมงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” ตอน “รู้ ตื่น เบิกบาน”

“การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง” พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า..... “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลความว่า “การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” เพราะพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อย มีศรัทธาเชื่อคุณแห่งการให้ธรรมเป็นทาน จึงพากันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ซึ่งเชื่อว่าเหนือการให้ทั้งปวง ซึ่งจักเป็นบุญเป็นกุศล ยิ่งกว่าบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานอื่นทั้งปวงเป็นการถูกเป็นการดีเพราะการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความความดีอย่างยิ่ง ยิ่งผู้ได้รับนำไปปฏิบัติก็จะยิ่งเป็นการดีที่สุด เพราะการปฏิบัติธรรม ทรงธรรม ตั้งอยู่ในธรรม เป็นการนำให้ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริง และไม่เพียงเป็นความสวัสดีเฉพาะตนเองเท่านั้น ยังสามารถแผ่ความสวัสดีให้กว้างไกลไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้มากมาย กล่าวได้ว่า ผู้มีธรรมเพียงคนเดียว ย่อมยังความเย็น ความสุข ให้เกิดได้เป็นอันมาก ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีธรรม.....แม้เพียงคนเดียวก็ย่อมยังความร้อนความทุกข์ให้เกิดได้เป็นอันมาก ดังนั้นการจัดให้มีพระธรรมเทศนา หรือที่เรียกว่า มีเทศน์ คือ การแสดงธรรมฟังกันในที่ประชุมตามโอกาสอันสมควร นับเป็นบุญพิธีที่นิยมสำคัญประการหนึ่ง ทั้งชนิดเทศน์ธรรมดาและเทศน์ปุจฉา  วิสัจนา เพื่อให้ผู้สนใจได้รับฟังหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้เห็นคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดความรู้ ตื่น  เบิกบาน และนำไปประยุกต์เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รู้ตื่นเบิกบาน  จากหนังสือ กายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็น  “การทำใจให้สดชื่นเบิกบานนั้น ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็เอาอย่างพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีคำแปลง่ายๆ ว่า รู้ ตื่น เบิกบาน เพราะฉะนั้นเราก็ทำใจของเราให้มีพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในใจ คือ มีความรู้ มองอะไรด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ใช้อารมณ์ ให้ใช้ปัญญา รู้จักพิจารณาเหตุผล ตื่น คือ ไม่หลับใหลและไม่หลงใหล มีจิตใจที่ตื่นตลอดเวลา และเบิกบาน คือ มีความสดชื่นผ่องใส”

ไฮไลท์ภายในงาน 

1.การร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 108 รูป

2.มีการอัญเชิญพระบรมธาตุให้ประชาชนได้สักการะภายในงาน

3.รับพระที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 500 แรก(เริ่ม 11.30 น.)

4.รับบัตรเข้าชมงานฟรี (1 ท่าน/1 บัตร)

5.ผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือสวดมนต์ 

6.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้แก่หน่วยงานองค์กรการกุศล

วัตถุประสงค์1.เพื่อเป็นธรรมทานแก่ประชาชนทั่วไป อันแสดงถึงการเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว

2.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการฟังธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

3.เพื่อให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส  ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น และเป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

4.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการคืนผลกำไรกลับสู่สังคม

รายนามวิทยากรพระนักเทศน์1.พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

3.พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กลฺยาโณ)วัดสวนแก้ว

4.พระราชธรรมวาที (เจ้าคุณพิจิตร)วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

5.พระราชญาณกวี (เจ้าคุณพระศรีญาณโสภณ)วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

6.พระมหากิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

7.พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย)วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์

8.พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)สถาบันวิมุตตยาลัย ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน

9.พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง

กำหนดการจัดงาน

10.30 น.ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 108 รูป

11.30 น.เปิดรับบัตรเข้าชมงาน

12.00 น.เปิดเข้าชมงาน  

12.30-13.30 น.สนทนาธรรม หัวข้อ “ฟอร์แม็ตจิต  ดีลีตอารมณ์” โดย  พระราชญาณกวี (เจ้าคุณศรีญาณโสภณ)วัดพระรามแก้วกาญจนาภิเษก

ดำเนินรายการโดย อรอุมา เกษตรพืชผล 

13.30-15.00 น.เทศน์ 2 ธรรมมาสน์ (ธรรมรัฐ ธรรมรส) หัวข้อ “วัคซีนธรรม (มงคลชีวิต)”1. พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวรารามวรวิหาร 2. พระราชธรรมวาที (เจ้าคุณพิจิตร) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

15.00-16.00 น.ธรรมทอล์ค หัวข้อ “เบื้องหน้าปัญหา -เบื้องหลังชีวิต” โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) สถาบันวิมุตตยาลัย ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน

16.00-17.00 น.ธรรมทอล์ค หัวข้อ “ธรรมะอินเลิฟ” (ความกตัญญู) โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน)  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

17.00-18.30 น.แหล่เทศนาธรรม หัวข้อ “ครองคู่-ครองธรรม” โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย)  และคณะ 

18.30-19.30 น.ธรรมทอล์ค หัวข้อ “เงินสำราญงานสำเร็จ” (สุจิปุลิ) โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองและคณะ

19.30-20.30 น.ธรรมทอล์ค หัวข้อ “สมดุลแห่งชีวิต (โลกธรรม 8)”  โดย พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว

20.30-21.00 น.สนทนาธรรม หัวข้อ “มองโลกให้เป็น” (อริยสัจ 4) โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย